Ödünç Verme

Üniversitemizin öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri Kütüphane Hizmetleri Yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler. Üniversitemiz personeli görevlerine başladıkları, öğrencileri ise kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemizin üyesidirler. Ödünç kaynak almak istediklerinde personel veya öğrenci kimlikleri ile Ödünç-İade Bankosuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Akademik personel 5 kitabı 30 gün; idari personel 3 kitabı 30 gün; yüksek lisans ve doktora öğrencileri 5 kitabı 30 gün, öğrenciler 3 kitabı 15 gün süreyle alabilirler.
 • Ödünç, iade, uzatma, üyelik ve ceza işlemleri Ödünç Verme Bankosunda veya Uzaktan yapılabilir.
 • Ödünç verilen kitapların iade tarihinde getirilmemesi durumunda, günlük gecikme cezası 0,50 kuruştur.
 • Ceza miktarınız 10 TL'yi geçtiği zaman ödeme yapmadan yeni kitap almaz ve kitap süresi uzatmanız mümkün değildir.
 • Ceza ödemeleri sadece İnternet üzeinden yapılmaktadır.
 • Okuyucular süresi dolan kitaplarının süresini kütüphaneye gelerek veya web üzerinden oturum açarak uzatabilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Süre Uzatma İşlemleri
 • Okuyucular, başka bir okuyucu tarafından ödünç alınmış kitapları web üzerinden ayırtabilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Eser Ayırtma İşlemleri.
 • Sözlük, ansiklopedi, tez, harita el kitabı v.b. referans kaynakları ödünç verilmez.
 • Kullanıcılar, alınan yayınları başka kişilere devredemezler.
 • Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir.
 • Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır.
 • Kütüphanemizin tüm üyeleri(akademik personeli, idari personeli, öğrencileri) emeklilik, nakil, istifa, yatay geçiş, mezuniyet vs. nedenlerle Üniversitemizden ayrılmaları durumunda ilişik kesme belgelerini Kütüphanemizden onaylatmak zorundadırlar. Üzerinde ödünç aldığı kitap kayıtlı olduğu halde Üniversitemizden ayrılan üye yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.
 • Ödünç alınan materyalin yıpranması ve kaybolması durumunda vakit geçirmeden Kütüphaneye başvurulmalıdır. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde materyalin o günkü değeri üzerinden %100 işlem ücreti alınır. Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.
Ödünç verilemeyecek kitap ve diğer materyaller 
Aşağıda belirtilen materyaller ödünç verilemez, ancak kütüphane içerisinde kullanılabilir: 
 • Başvuru/Referans kaynakları (Abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.),
 • Basılı tezler
 • Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,
 • Müzik notaları,
 • Atlas, harita ve slayltar
 • Yazma ve nadir basma eserler