Görev Tanım Formu

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI UYUM EYLEM PLANI
KONTROL ORTAMI

STANDART 2- MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
GÖREV TANIMLARI (KOS 2.3.1-1)

Daire Başkanı
a)Başkan birimin yöneticisi ve temsilcisidir.
b) Başkanlık personeli ile ilgili yönetim, iş bölümü, koordinasyon, hizmet içi eğitim ve denetim görevlerini yapar.
c)Üniversitede kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini sağlar, denetler ve organize eder.
d) Birim harcama yetkilisidir.
e)Rektörlük Makamınca verilecek benzeri diğer görevleri yapar.

Daire başkanı, tüm hizmetlerinden dolayı genel sekretere karşı sorumludur.

Şube Müdürü
a)İdari işlerde daire başkanına yardımcı olmak üzere kütüphanedeki hizmet birimlerinin çalışmalarını denetler, yönlendirir; gerektiğinde başkana bilgi vererek görev tanımlarını ve görev dağılımlarını günceller.
b) Birim gerçekleştirme görevlisidir.
               c)Daire başkanın vereceği benzeri diğer görevleri yapar.

Şube müdürü, tüm hizmetlerinden dolayı daire başkanına karşı sorumludur.

İdari Hizmetler

İnsan Kaynakları Yönetimi
a)Personel nöbet çizelgelerinin düzenlenmesi, olura bağlanması ve takibi,
b)Maaş ve kesenekler,
c)Personelin izin işlemleri,
ç)Hizmet içi eğitim (Personel görevlendirme ve yolluk işlemleri),
d)İlişik kesme (Kullanıcı hizmetleri birimiyle birlikte),
e)Kısmi zamanlı öğrenciler (İşe giriş işlemleri, eğitim-öğretim yılı başında; puantajlar her ay yapılacak ve ilgili daire ile yazışmalar takip edilecek.),
f)Özlük Dosyaları (Personelle ilgili her evrak, personelin kendi dosyasında da bulundurulacak; takip ve düzeni sağlanacak),
              g)Personel (Sigorta tescil işlemleri),
ğ) Personel (İşe başlama ve işten ayrılma).

Satın Alma
a)İhale ve doğrudan temin yoluyla yapılan tüm satın alma işlemleri (Veri tabanları dâhil),
b)Gazete abonelikleri ve ödemeler (Ulusal ve yerel gazeteler),

Taşınır
a)İhale ya da doğrudan teminle alınan taşınırların taşınır işlemleri,
b)Sarf malzemelerinin üç aylık dönemlerde düşümünün yapılması,
c)Yılsonunda taşınır cetvellerinin oluşturulması ve hesapların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığındaki hesaplarla denkliğinin sağlanması.


Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv
a)Evrak kayıt (Gelen-giden evrakların kaydı, yazışmaların takibi),
b)Evrakların arşivlenmesi,
c)Gazeteler (Her bütçe yılı başında, genel sekreterlikle gerekli yazışma yapılacak ve alınacak gazeteler belirlenecek. Yerel gazeteler için her ay imza takip çizelgesi oluşturulacak.).
ç)Bilimsel kaynakların temini için birimlerle yapılacak yazışmalar ve komisyon süreci (Teknik hizmetler birimiyle ortaklaşa yürütülecek.)

Stratejik Planlama, Bütçe Planlaması, İstatistik ve Değerlendirme
a) Yıl Sonu Faaliyet Raporu, İç Kontrol Dosyası, Bütçe Taslağı Formları (e-bütçe üzerinden), Yatırım Projesi, Ödenek Talep Cetveli… (Formlar zamanında hazırlanacak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek.),
b)Dilek-şikâyet kutusu (Her ayın sonunda dilek-şikâyet kutusu açılarak tutanağa dönüştürülecek ve tutanak iç kontrol dosyasına konulacak.).

Teknik hizmetler

               a)Kaynak Sağlama Servisi
               Üniversitede ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarının (kitap/e-kitap, basılı süreli yayın, e-dergi,  veri tabanları, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler…) satın alınması ya da bağış yoluyla temini:(Süreçle ilgili tüm akademik ve idari birimler bilgilendirilir. Elektronik ortamda, sistem üzerinden, talepler toplanır. Gerekli analizler yapılır. Mükerrer talepler ile katalogda mevcut olanlar ayrıştırılır. Elde edilen sonuçlar Kütüphane Komisyonunca, bütçe olanakları da dikkate alınarak değerlendirilir ve konuyla ilgili bir karar oluşturulur. Satın alma işlemi, satın alma birimiyle; bağış yoluyla gelecek bilgi kaynaklarının seçimi Değer Tespit Komisyonuyla ortaklaşa yapılır.)

               b)Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi
               Otomasyon,
               Bilgi kaynaklarının tasnifi (kitap ve diğer) ve kataloglaması,
               Kayıt, takip ve sayım (kaşe, güvenlik, etiket, barkot…),
               İstatistik ve yedekleme.

               c)Ciltleme ve Onarım Servisi

Kullanıcı Hizmetleri

               a)Danışma Servisi
Kütüphane hizmetleri ile koleksiyonunun tanıtımı,
Kullanıcı eğitimi (Otomasyon programı, katalog tarama, erişim…)
Danışma hizmetleri (Telefon ve e-posta),
Yararlandırma: Okuyucu salonlarının kontrol ve denetimi,
Kısmi zamanlı öğrenciler (Görevlendirme).

b)Ödünç Verme Servisi:
Üye kaydı,
Ödünç verme, süre uzatımı, iade, rezerv,
Gecikme cezası (İdari birimle ortaklaşa yürütülür.),
Üyelik iptali ve ilişik kesme (İdari birimle ortaklaşa yürütülür.),
Kütüphaneler arası kaynak alış verişi (ILL),
Fotokopi, bilgisayar çıktısı…

Birim Kütüphanesi Sorumlusu
a)İlgili birim yöneticisi tarafından atanır ve ilgili birim yöneticisine bağlı olarak çalışır.
b)Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç, gereç ve her türlü bilgi kaynağını Daire Başkanlığına bildirir.
c) Görev alanına giren ve birim kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği tüm çalışmaları daire başkanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütür.
               ç)Birim yöneticisinin ve daire başkanlığının vereceği benzeri diğer görevleri yapar.

               Birim kütüphane sorumlusu, birim yöneticisine ve başkanlıktaki şube müdürüne karşı sorumludur.
Kütüphane Komisyonu
               a)Üniversite eğitim-öğretimi için gerekli her türlü bilgi kaynağının belirlenmesi ve sağlanması sürecinde danışmanlık görevi yapar, önerilerde bulunur.
               b)Talep eden birimlerde, birim kütüphanesi kurulmasının uygun olup olmadığı konusunu karara bağlar.
               c)Değer Takdir Komisyonunun üyelerini belirler.

              Değer Takdir Komisyonu
              a)Gününde iadesi yapılmayan bilgi kaynağıyla ilgili günlük ceza miktarını belirler, gerektiğinde günceller.
              b)Zayi olan bilgi kaynağı için piyasa fiyat araştırması yapar. Hacim, cilt bedeli, kâğıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde uğradığı değer kaybı;  nadir eser, antika ve sanatsal değer niteliği gibi hususları da göz önünde bulundurarak bilgi kaynağı ile ilgili değer tespitinde bulunur. Değer Takdir Komisyonu kararını bir tutanağa dönüştürür ve buna göre işlem yapar.          
              c)Kütüphaneye bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan bilgi kaynağının değerini belirler.
              ç)Rafa çıkartılacak yayınların belirlenmesi, çift nüsha olan yayınların başka birim ya da kurum kütüphanelerine bağış ya da değişim yoluyla gönderilmesi gibi konularda karar verir.
               d)Şube müdürünün vereceği benzeri diğer görevleri yapar.

               Değer takdir komisyonu, şube müdürüne karşı sorumludur.