Görev Dağılım Formu

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI UYUM EYLEM PLANI

KONTROL ORTAMI

STANDART 2- MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

GÖREV TANIMLARI (KOS 2.3.1-1)


 
Görevli Engin SARIMAHMUTOĞLU (Şube Müdürü)
Görev Devri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Görevin Tanımı        Yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi.
 •  Birim Gerçekleştirme Görevlisi.
 • Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 *657, 2547 Sayılı Kanunlar.
 *02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 *09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,


 
Görevli Sırrı KARA (Şef)
Görevin Tanımı        Yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 
İdari Hizmetler Birimi

Maaş Mutemetliği
Taşınır Kayıt Görevlisi
 • Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv
 • Evrak kayıt işlemleri (Gelen-giden evrakların kayıtları ve yazışmalar)
 • Yerel gazetelerin takibi (Her ay düzenli olarak takip çizelgesi oluşturulacak)
 • Kitap, süreli yayın ve elektronik veri tabanları ile ilgili birimlerle yapılan yazışmalar ve komisyon süreci.
 • Dilek-şikayet kutusu (Her ayın sonunda dilek-şikayet kutusu açılarak tutanağa dönüştürülecek ve tutanağa iç kontrol dosyasında yer verilecek).
 • Sene içerisinde iç kontrol dosyasının hazırlanması, bütçe taslağı formlarının hazırlanması (e-bütçe üzerinden), faaliyet raporlarının hazırlanması, yatırım projesi, ödenek talep cetveli vs. formların hazırlanması ve stratejiye gönderilmesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Personelin özlük dosyasının tutulması ve gerekli evrakların özlük dosyasında bulundurulması
 • Personel sigorta tescil işlemleri
 • İşe başlama ve işten ayrılma işlemlerinin takibi (İlgili dairelerle yazışmalar)
 • Kısmi zamanlı öğrencilerin işe giriş işlemleri (Her öğretim yılı başında), çalışan kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarının yapılarak ilgili daire ile yazışmaların takibi (Her ay)
 • Üniversiteden ayrılan akademik ve idari personel ile mezun olan öğrencilerin ilişik kesme işlemleri.
 • Stratejik Planlama, Bütçe Planlaması, İstatistik ve Değerlendirme
 • Bütçe taslağı formlarının (e-bütçe üzerinden) doldurulması, ilgili daire ile yazışmalarının yapılması
 • Yatırım projesi, ödenek talep cetveli vb. formların hazırlanması ve ilgili daire ile yazışmaların yapılması
 • Her bütçe yılı başında Genel Sekreterlik Makamıyla gerekli yazışmaları yaparak satın alınacak ulusal ve mahalli gazetelerin belirlenmesi
 • Satın Alma
 • Gazete ödemeleri (Ulusal gazeteler her ay, yerel gazeteler altı ayda bir)
***Daire Başkanının vereceği diğer görevler
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 * 657, 5018, 2547 Sayılı Kanunlar.
 * 02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 * 09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,
 
Görevli Esma ŞENER ( Öğretim Görevlisi)
Görev Devri Remziye AVCIOĞLU (Kütüphaneci)
Görevin Tanımı        Yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 • Sağlama, Demirbaş Kayıt
a) Koleksiyon geliştirme-sağlama hizmetleri,
              Katalog ve Sınıflama
              a) Kütüphane otomasyon programı ile ilgili işlemler,
              b) Kataloglama ve sınıflandırma işlemleri (kitap, kitap dışı),
              c) Kitap sırtı işlemleri: kaşe, güvenlik, etiket, barkot…
 • Süreli Yayınlar
              a) Koleksiyon geliştirme ve sağlama işlemleri,
              b) Kayıt ve takip işlemleri,
 • Otomasyon
                a)Programın işletimi,
                b)Yedekleme işlemleri,
                c)Kütüphane Web sitesi hizmetleri,
                 *Veri hazırlama ve güncelleme işlemleri,
 d)İstatistiki verilerin hazırlanıp sisteme girilmesi.
(YÖKSİS birim öz değerlendirme raporları, katalog, GÜYBİS faaliyet raporu ve açık erişim.)
e) Kurumsal e-postanın günlük takip edilmesi ve gerekli durumda ilgili personellere   yönlendirilmesi.
 • Danışma/referans
               a) Kütüphane hizmetlerinin tanıtımı,
               b) Kullanıcı eğitimi hizmetleri,
               c) Danışma hizmetleri (Telefon ve e-posta),
               d) Yararlandırma, okuyucu salonun kontrol ve denetimi,
               e)Internet hizmetleri (Katalog tarama, kütüphane sayfası konusunda bilgilendirme),
       * Kütüphaneler arası işbirliği hizmetleri,
                 *Kütüphaneler arası ödünç verme hizmetleri,
                 *Elektronik belge sağlama hizmetleri,
                 *Basılı belge sağlama hizmetleri,
 • Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim
 • Performans raporları
***Daire Başkanının vereceği diğer görevler
   * 657, 2547 Sayılı Kanunlar.
 * 02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 * 09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,


 
Görevli Remziye AVCIOĞLU (Kütüphaneci)
Görev Devri Esma ŞENER (Kütüphaneci)
Görevin Tanımı        Yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 Kullanıcı Hizmetleri Birimi Sorumlusu
 • Sağlama, Demirbaş Kayıt
a) Koleksiyon geliştirme-sağlama hizmetleri,
              Katalog ve Sınıflama
              a) Kütüphane otomasyon programı ile ilgili işlemler,
              b) Kataloglama ve sınıflandırma işlemleri (kitap, kitap dışı),
              c) Kitap sırtı işlemleri: kaşe, güvenlik, etiket, barkot…
 • Süreli Yayınlar
              a) Koleksiyon geliştirme ve sağlama işlemleri,
              b) Kayıt ve takip işlemleri,
 • Otomasyon
                a)Programın işletimi,
                b)Yedekleme işlemleri,
                c)Kütüphane Web sitesi hizmetleri,
                 *Veri hazırlama ve güncelleme işlemleri,
               d)Veri tabanı, kütüphane web sayfası güncelleme, yayın alımları, ISBN işlemleri.
               e) Kurumsal e-postanın günlük takip edilmesi ve gerekli durumda ilgili personellere
yönlendirilmesi.
 • Ciltleme ve Onarım
              a) Yıpranmış kitapların cilde hazırlanması,
              b) Ciltlenmiş kitapların etiket işlemleri ve rafa gönderilmesi,
 • Danışma/referans
               a) Kütüphane hizmetlerinin tanıtımı,
               b) Kullanıcı eğitimi hizmetleri,
               c) Danışma hizmetleri (Telefon ve e-posta),
        d) Yararlandırma, okuyucu salonun kontrol ve denetimi,
        e)Internet hizmetleri (Katalog tarama, kütüphane sayfası konusunda bilgilendirme),
 • Ödünç (Ödünç İade Bankosu Sorumlusu)
               a) Üye kaydı işlemleri,
               b) Ödünç verme, iade alma, süre uzatımı, ayırtma (rezerv) işlemleri,
               c) İade ve gecikme cezası işlemleri,
               d) Üyelik iptali ve ilişik kesme işlemleri,
               e) Okuma salonlarının kontrol ve denetimi,
       * Kütüphaneler arası işbirliği hizmetleri,
                 *Kütüphaneler arası ödünç verme hizmetleri,
                 *Elektronik belge sağlama hizmetleri,
                 *Basılı belge sağlama hizmetleri,
 • Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim
***Daire Başkanının vereceği diğer görevler
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 * 657, 2547 Sayılı Kanunlar.
 *02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 *09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,

 
Görevli İlyas SARIGÜL (Bilgisayar İşletmeni)
Görevin Tanımı        Yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak.
Görevler ve
Sorumluluklar

İdari Hizmetler Birimi
 • Maaş Mutemeti
 
 • Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv
 • Evrak kayıt işlemleri (Gelen-giden evrakların kayıtları ve yazışmalar)
 • Yerel gazetelerin takibi (Her ay düzenli olarak takip çizelgesi oluşturulacak)
 • Kitap, süreli yayın ve elektronik veri tabanları ile ilgili birimlerle yapılan yazışmalar ve komisyon süreci.
 • Dilek-şikayet kutusu (Her ayın sonunda dilek-şikayet kutusu açılarak tutanağa dönüştürülecek ve tutanağa iç kontrol dosyasında yer verilecek).
 • Sene içerisinde iç kontrol dosyasının hazırlanması, bütçe taslağı formlarının hazırlanması (e-bütçe üzerinden), faaliyet raporlarının hazırlanması, yatırım projesi, ödenek talep cetveli vs. formların hazırlanması ve stratejiye gönderilmesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Personelin özlük dosyasının tutulması ve gerekli evrakların özlük dosyasında bulundurulması
 • Personel sigorta tescil işlemleri
 • İşe başlama ve işten ayrılma işlemlerinin takibi (İlgili dairelerle yazışmalar)
 • Kısmi zamanlı öğrencilerin işe giriş işlemleri (Her öğretim yılı başında), çalışan kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarının yapılarak ilgili daire ile yazışmaların takibi (Her ay)
 • Üniversiteden ayrılan akademik ve idari personel ile mezun olan öğrencilerin ilişik kesme işlemleri.
 • Stratejik Planlama, Bütçe Planlaması, İstatistik ve Değerlendirme
 • Bütçe taslağı formlarının (e-bütçe üzerinden) doldurulması, ilgili daire ile yazışmalarının yapılması
 • Yatırım projesi, ödenek talep cetveli vb. formların hazırlanması ve ilgili daire ile yazışmaların yapılması
 • Her bütçe yılı başında Genel Sekreterlik Makamıyla gerekli yazışmaları yaparak satın alınacak ulusal ve mahalli gazetelerin belirlenmesi
 • Satın Alma
 • Gazete ödemeleri (Ulusal gazeteler her ay, yerel gazeteler altı ayda bir)
***Daire Başkanının vereceği diğer görevler
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 * 657, 5018, 2547 Sayılı Kanunlar.
 * 02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 * 09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,
 
Görevli İsmail Hakkı TANRIVERDİ (İmam)
Görevin Tanımı        Kütüphanenin ödünç iade banko işlemleri, kitapların tertip ve düzenini sağlamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 
 • Ödünç İade Banko İşlemleri:

               a) Üye kaydı işlemleri,
              b) Ödünç verme, iade alma, süre uzatımı, ayırtma (rezerv) işlemleri,
              c) İade ve gecikme cezası işlemleri,
              d) Üyelik iptali ve ilişik kesme işlemleri,
              e) Okuma salonlarının kontrol ve denetimi,
              f) İade edilen kitapları rafa yerleştirme ve raf düzeni.
              g) Günlük gazetelerin alınmasını sağlamak.

***Daire Başkanının vereceği diğer görevler.
 

 
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 * 657, 5018, 2547 Sayılı Kanunlar.
 * 02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 * 09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,


 
Görevli Hüseyin Gazi MENTEŞEOĞLU (Bilgisayar İşletmeni)
Görevin Tanımı       Yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 
 • Katalog ve Sınıflama
              a) Kütüphane otomasyon programı ile ilgili işlemler,
              b) Kataloglama ve sınıflandırma işlemleri (kitap, kitap dışı),
              c) Kitap sırtı işlemleri: kaşe, güvenlik, etiket, barkot…
              d) Arşiv ve belge tarama işlemleri.
 
 • Ödünç İade Banko İşlemleri:

               a) Üye kaydı işlemleri,
              b) Ödünç verme, iade alma, süre uzatımı, ayırtma (rezerv) işlemleri,
              c) İade ve gecikme cezası işlemleri,
              d) Üyelik iptali ve ilişik kesme işlemleri,
              e) Okuma salonlarının kontrol ve denetimi,
              f) İade edilen kitapları rafa yerleştirme ve raf düzeni.

. Daire Başkanının vereceği diğer görevler.

 
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 * 657, 5018, 2547 Sayılı Kanunlar.
 * 02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 * 09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,


 
Görevli Koray YURT (Teknisyen)
Görevin Tanımı       Yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 
 • Katalog ve Sınıflama
              a) Kütüphane otomasyon programı ile ilgili işlemler,
              b) Kataloglama ve sınıflandırma işlemleri (kitap, kitap dışı),
              c) Kitap sırtı işlemleri: kaşe, güvenlik, etiket, barkot…
 
 • Ödünç İade Banko İşlemleri:

               a) Üye kaydı işlemleri,
              b) Ödünç verme, iade alma, süre uzatımı, ayırtma (rezerv) işlemleri,
              c) İade ve gecikme cezası işlemleri,
              d) Üyelik iptali ve ilişik kesme işlemleri,
              e) Okuma salonlarının kontrol ve denetimi,
              f) İade edilen kitapları rafa yerleştirme ve raf düzeni.
 • Bilgisayar Bakımı:
 1. Personel ve öğrenci kullanımındaki tüm bilgisayarların yazılım ve donanım bakımı.
 2. Diğer elektronik sistem ve cihazların bakımı.
 3. Web sayfasının güncellenmesi. 
***Daire Başkanının vereceği diğer görevler.
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 * 657, 5018, 2547 Sayılı Kanunlar.
 * 02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 * 09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi, 
Görevli Samet ÇAKIR (İdari Destek Görevlisi)
Görevin Tanımı        Kütüphanenin ödünç iade banko işlemleri, kitapların tertip ve düzenini sağlamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 
 • Ödünç İade Banko İşlemleri:

               a) Üye kaydı işlemleri,
              b) Ödünç verme, iade alma, süre uzatımı, ayırtma (rezerv) işlemleri,
              c) İade ve gecikme cezası işlemleri,
              d) Üyelik iptali ve ilişik kesme işlemleri,
              e) Okuma salonlarının kontrol ve denetimi,
              f) İade edilen kitapları rafa yerleştirme ve raf düzeni.
             g) Günlük gazetelerin alınmasını sağlamak.

         
***Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.   
 
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 *4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.
 *02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 *09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi, 
Görevli Bekir KÜÇÜK (Sürekli İşçi)
Görevin Tanımı        Kütüphanenin temizliğini yapmak, tertip ve düzenini sağlamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 
 • Temizlik
 
 • Merkez Kütüphanenin 1. 2. ve 3. katının zemin, çalışma masaları, camları ve lavaboları ile personellerin kullandığı idari ofislerin temizliği.
 • Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

         
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 * 657, 5018, 2547 Sayılı Kanunlar.
 * 02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 * 09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,

 
Görevli Hatun AYDOĞDU (Sürekli İşçi)
Görevin Tanımı        Kütüphanenin temizliğini yapmak, tertip ve düzenini sağlamak.
Görevler ve
Sorumluluklar
 • Temizlik
 
 • Merkez Kütüphanenin 1. 2. ve 3. katının zemin, çalışma masaları, camları ve lavaboları ile personellerin kullandığı idari ofislerin temizliği.
 • Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

         
Bağlı Olduğu
Kanun ve
Yönetmelikler
 *4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.
 *02 Haziran 2011 Tarihli Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi,
 *09.05.2012 Tarihli Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi,