Buradasınız : Hakkımızda / Faaliyetler
Türkçe
English
Pazartesi, 17.12.2018

Duyurular+ 2018 yılı için veri tabanı aboneliklerimiz gerçekleşmiştir. İlgili veri tabanlarına e kaynaklar bölümünden ulaşabilirsiniz.
+ KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ YAYIN / BELGE SAĞLAMA HİZMETİ (ILL) HAKKINDA

Faaliyetler


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

1) Eğitim, öğretim ve araştırmalar için gerekli bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına sunmak, bilgi gereksinimlerini karşılamak,

 2) Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek araştırmalara yardımcı olacak koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, video-bant, görsel- işitsel, araç ve gereçler gibi her türlü kütüphane materyalini seçmek,  satın almak, bağış veya değişim yoluyla sağlamak ve kayıtlara geçirmek,

 3)  Kütüphaneye sağlanan tüm materyali çağdaş kataloglama ve sınıflama sistemlerine göre düzenleyerek kullanıcıların yararlanmasına sunmak,

 4) Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek araştırmalara yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunun seçimini yaparak koleksiyonu satın alma, bağış ve değişim yoluyla oluşturmak, geliştirmek; belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

5) Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalara yardımcı olacak, kültürel ve sosyal faaliyetlere katkıda bulunacak cd, vcd, dvd, kaset, disket gibi görsel-işitsel/audio-visual materyallerle elektronik ortamlarda sunulacak kaynakların seçilmesi; satın alınması, bağış, değişim yoluyla sağlanması, üretilmesi, çoğaltılması, belli bir düzen içinde hizmete sunulması ve bakımının yapılması işlemlerini gerçekleştirmek,

6)  Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin üniversite içinde ve dışında kullanıcılara tanıtımını sağlamak;  kütüphane materyallerinin, genelde basılı olsun ya da olmasın her türden bilimsel esaslı bilgi kaynaklarının kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları kullanıcılara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek,

7) Ödünç vermeye konu olan materyallerin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlayarak denetlemek;  kullanıcıların araştırma ve eğitim çalışmaları için ihtiyaç duyacakları kütüphanede bulunmayan materyalleri kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde diğer kütüphane ve bilgi merkezlerinden sağlamak,

8) Yönerge hükümleri çerçevesinde iş ve işlem tesis etmek,

DAİRE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan birimin yöneticisi ve temsilcisidir.

1) Başkanlık personeli ile ilgili yönetim, iş bölümü, koordinasyon, hizmet içi eğitim ve denetim görevlerini yapar.

 2) Üniversitede örgütsel ve yönetsel açıdan çağdaş kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini sağlar, denetler ve organize eder.

 3) Rektörlük tarafından verilecek olan benzeri diğer görevleri yapar.

DAİRE BAŞKANININ SORUMLULUĞU

Kendisine verilen görevlerin mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilmesinden, Genel Sekretere karşı sorumludur.